Wintersemester 2017/2018

Bachelor


BA-INF 011 - Logik und diskrete Strukturen


BA-INF 032 - Algorithmen und Berechnungskomplexität 1


BA-INF 051 - Projektgruppe Computational Geometry Java Applets


BA-INF 061 - Bachelorarbeit

Master


MA-INF 1304 - Seminar Geometric Distance Problems


MA-INF 1315 - Lab Computational Geometry